Vissza az előző oldalra

Viszonteladói nézet

Közületi, végfelhasználói nézet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

A TILL-PAPÍR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(5000 Szolnok, Abonyi út 63. cégjegyzékszám: 16-09-003974, adószám: 1127766-2-16, képviseli Várbíró Attila ügyvezető) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.tillpapir.hu web áruház működése során történő személyes adatkezelésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A tájékoztató elérhető az fenti oldalon, a kezdőoldal lábrészében található TOP MENÜ pontjai között.

A webáruház célja a szolgáltató viszonteladó (kereskedő) partnereinek termékekkel történő kiszolgálása. Erre tekintettel a Szolgáltató az üzemeltetéssel kapcsolatban elsődleges céges adatokat tart nyilván. Elkerülhetetlen viszont az, hogy a Szolgáltató a céges partnerek munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyéb adatait is kezelje, mely adatkezelésekre a jelen tájékoztató irányadó. Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő, az Általános Szerződési Feltételeivel összhangban és azzal összefüggésben kell alkalmazni.

A felhasználó a regisztrációval elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő jogosult jelen Tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani.

A Tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 1. Értelmező fogalmak

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; jelen Tájékoztató alapján megvalósított adatkezelés során elsődlegesen a Felhasználó által megadott természetes személy ( rendelésre és termék átvételre jogosult személyek, kapcsolattartók. kereskedelmi- és áruforgalmi ügyintézők.

 1. Felhasználó: a webáruházat használó gazdálkodó szervezet, ideértve az egyéni vállalkozót és egyéni céget is.

 1. Személyes adat: azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve– azonosítható természetes személyre („Érintettre”) vonatkozó bármely információ

 1. Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok,valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok.
 1. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 2. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 3. Adatkezelő: Till-Papír Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( 5000 Szolnok, Abonyi út 63. cégjegyzékszám: 16-09-003974, adószám: 1127766-2-16, képviseli Várbíró Attila ügyvezető)
 4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás,törlés, illetve megsemmisítés.
 5. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatot kezel
 7. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatfeldolgozóval, az Adatkezelővel, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

A jelen Tájékoztatóban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások, így különösen az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/49/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.)- által meghatározott fogalmaknak. Az Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkori hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartására törekedve jár el.

 • Alapelvek

1., Az Adatkezelő az Érintet adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

a., Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie (jogszerűség, tisztességes eljárás, árláthatóság elve)

b., Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezdjék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség elve)

c., Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell, hogy korlátozódjanak (adattakarékosság elve)

d., Pontosnak és szükség esetén napra késznek kell lenniük (pontosság elve)

e.,A tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság)

f.,A kezelését olyan módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (bizalmasság elve)

g., Az Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság elve)

2., Az Adatkezelő az eljárás rendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség esetén módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

 1. Az igénybe vevőnek (Felhasználónak) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. A Felhasználó ezzel a jogával a IX. fejezetben meghatározottak szerint jogosult élni.
 2. A Felhasználó felelősségi köre

1., Amennyiben a Felhasználó nem saját adatait adja meg, hanem egy másik természetes személyét a web áruházba történő regisztráció során vagy annak használatával összefüggésben, a Felhasználó kizárólagos felelőssége lesz, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ennek meglétét az Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra tovább hárítja.

2., Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges,akkor annak napra készségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A Felhasználó felelőssége az, hogy a megadott adatok pontosak legyenek, felelős továbbá ezek naprakészen tartásáért. A Felhasználó az adatokban történő változásokat köteles bejelentkezést követően a bejelentkezési névre kattintva a Profilom menüben az adatokat haladéktalanul módosítani kell, egyúttal az Adatkezelő e-mailes elérhetőségén info@tillpapir.hu, vagy web áruházban megadott telefonos, vagy faxos elérhetőségeken a változást jelezni. A változást csak bejelenteni is be lehet, szintén a fentiekben leírt elérhetőségeken, vagy valamelyikén.

3., Az Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. Ugyanakkor a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. év alatti kiskorúak a web áruházat nem használhatják, ilyen személyek a web áruházba nem regisztrálhatóak. Ennek betartása a Felhasználó felelőssége.

 1. Az egyes adatkezelési célok és ezek feltétel rendszere

Az Adatkezelő személyes adatot a következő célokból kezel:

1., Szállítási keretszerződés megkötése és teljesítése web áruházon keresztül történő vásárlás érdekében

A felhasználó a web áruházba abból a célból regisztrál, hogy az Adatkezelővel szállítási keretszerződést kössön. A szállítási keretszerződés alapján a Felhasználó jogosult a web áruházon keresztül vásárolni, azaz egyedi megrendeléseket leadni, melyek a keretszerződés során létrejött egyedi megállapodásnak minősülnek a webshop Általános Szerződési Feltételei értelmében.

Annak érdekében, hogy a felek a keretszerződéseket teljesíteni tudják, szükség van arra, hogy a Felhasználó nevében eljáró egyes Érintettek (pl. vezető,tisztségviselők,rendelésre jogosult unkavállalók, megrendelt áruk átvételére jogosult munkavállalók, megbízottak, számlázással, áruforgalommal és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók) bizonyos kapcsolati adatait az Adatkezelő kezelje.

Kezelt személyes adatok köre: jelszó (nem visszafejthető formában tárolva), vezeték – és keresztnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, a regisztráció időpontja, regisztrációkon IP cím, lakcím (székhely) , adószám, bankszámlaszám, áru vagy átutalásos számla átvételére jogosult személy adatait, cégjegyzésre jogosult személy, fényképes igazolvány száma, cégkivonat.

Ha a Felhasználó egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, a következő személyes adatok kezelésére is sor kerül: név, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakcím, születési hely és idő, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adószám, bankszámlaszám.

A szerződés teljesítése, mint fő cél alapján az Adatkezelő a következő alcélokból kezeli a személyes adatokat:

- keretszerződés és/ vagy egyedi szerződés létrehozása, módosítása, megszüntetése: a természetes személy Felhasználó (pl. egyéni vállalkozó, egyéni cég) egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez. A Felhasználó a regisztráció során, mely a keretszerződés létrejöttét eredményezi, köteles megadni bizonyos személyes adatokat (vezető tisztségviselő és kapcsolattartók fent felsorolt adatait). Az Adatkezelő jogosult és köteles a Felhasználó és az aláírásra jogosult személy vonatkozásában az előzetes regisztrációt ellenőrizni. Ellenőrzést követően az elfogadott regisztrációt az Adatkezelő véglegesíti.

- ellenszolgáltatás (vételár és egyéb költségek) megállapítása és megfizetése, számlázás: Az Adatkezelő kezeli a természetes személy Felhasználóknak és a Felhasználók pénzügyi kapcsolattartójának adatait a számlázás, a vételár és egyéb költségek megfizetése, és a fizetéssel kapcsolatos egyéb kérdések rendezése érdekében.

- megrendelt termékek elszállítása, kiszállítása: Az Adatkezelő a megrendelt terméket a Felhasználó által megjelölt címre kiszállítja, kiszállíttatja, vagy az Adatkezelő telephelyén átvehető. A termékek átadhatósága érdekében az Adatkezelő bekéri a termékek átvevőjének nevét és személyi igazolványának számát, melyet a helyszínen ellenőriz. Az Adatkezelő vagy alvállalkozója által megvalósított kiszállítás esetén az Adatkezelő jogosult a termék átvevőjeként megjelölt kontaktszemély adatait (név, telefonszám) a fuvarozó megbízottjának átadni. (megbízott fuvarozó bemutatása lejjebb).

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése, valamint a Felhasználó regisztrációjával megadott hozzájárulása és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges ideig és mértékben.

Az adatkezelés időtartama:

 • befogadott regisztráció: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint a keretszerződés megszűnése (regisztráció törlése) kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/ cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén, jogos érdek alapján). A jogalap és/ vagy cél változásáról az Érintett Értesítést kap.
 • elutasított regisztráció: elutasított regisztráció esetén az Adatkezelő az adatokat az elutasítással egyidejűleg törli.

Adattovábbítás: bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy részére, például kiszállítás esetén, lásd fent. Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról. Lásd a VII. fejezetet is. A kiszállítással kapcsolatban a következő adatfeldolgozók részére kerülhet sor adat továbbítására:

Express One Hungary Kft. cím: 1239 Budapest, Európa u. 12

2., Direkt marketing üzenetek és hírlevelek küldése

Adatkezelés jogalapja: A Felhasználóknak és az Érintetteknek lehetőségük van az általuk kezelt regisztrációs felületen hírlevélre és egyéb direkt marketing tevékenységre feliratkozni.

A Felhasználó és az Érintett a feliratkozással hozzájárul a regisztrációkor megadott adataik (elsődlegesen: e-mail cím) direkt marketing és hírlevél küldési célokból történő felhasználásához az Adatkezelő által. A Felhasználó és/ vagy Érintett ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a webshopban a bejelentkezési névre kattintva a Profilom menüben, vagy Adatkezelő felé intézett ilyen irányú kéréssel, illetve hasonló módon adatai ilyen irányú kezelésével szemben tiltakozással élhet.

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, de nem tovább, mint a regisztráció megszűnése, vagy az Érintett törlése a regisztrált személyek közül.

Adattovábbítás: Adatkezelő direkt marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.

A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: amennyiben az Érintett nem adja a hozzájárulását a fent meghatározott célú adatkezeléshez, nem értesül közvetlenül az Adatkezelő által meghirdetett akciókról, bevezetésre kerülő új termékekről, stb. A termékekre vonatkozó kedvezmények, új termékekre vonatkozó információk a webshopban az egyes termékeknél fellelhetők, tehát az Érintett nem esik el a kedvezményektől, ha a terméket közvetlenül a webshopban megtekinti, csak összefoglaló módon nem kapja meg.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a webshop üzemeltetése során profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

3., Követelések érvényesítése:

Amennyiben keretszerződésből és/ vagy az egyedi szerződésből bármilyen igény származik a Felhasználóval szemben, vagy a Felhasználó kíván igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben,úgy az Adatkezelő a keretszerződés alatt és megszűnését követően is jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az érintett személyes adatait. A Felhasználó a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul, és gondoskodik arról, hogy az Érintett hozzájárulását is beszerezze.

Adatkezelés jogalapja: az ilyen célú adatkezelés jogalapja a Felhasználó fentiek szerinti hozzájárulása, mely arra irányul, hogy az igényérvényesítésre jogszerű keretek között és gördülékenyen, idő- és költséghatékony módon kerülhessen sor.

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat végleges lezárulta, illetve a hozzájárulás visszavonása, kivéve, ha jogszabály az adatok ezt követően történő megőrzését is előírja, mely esetben a jogszabályban meghatározott ideig kerülnek, az adatok megőrzésre.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak hatóságok, bíróságok részére történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében, esetleg faktoring vagy követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az átadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Érintett tájékoztatást kap.

 1. Honlap használatával kapcsolatos adatok kezelése

Webes naplózás:

Az Adatkezelő a webshop használata során webes naplózást is alkalmaz.

Az adatkezelés célja: a Felhasználó webes tevékenységének nyomon követhetősége a szerződés teljesítése érdekében (teljesítés megrendelésnek való megfelelőségének igazolhatósága).

Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése

A webes naplózással kapcsolatban tárolt adatok: események időpontja, felhasználó neve, érintett neve, forrás url, IP cím.

A webes naplózás tekintetében az adatkezelés időtartama: 60 nap.

A webes naplózás adatai továbbításra nem kerülnek.

VII. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása

1., Általános rendelkezések: Az Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

- az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza és korlátozza

- csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához.

- az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról.

- gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról, hitelességéről és védelméről.

2., Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintett adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el.

Az adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

 • hatóságok felé történő adat átadása: a szerződés létesítésével, teljesítésével és megszűntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adat kiadására is sor kerülhet.
 • adatfeldolgozók részére történő adatátadás: az Adatkezelő a kiszállítási szolgáltatás keretében jogosult az Érintett adatait a logisztikai szolgáltatónak, valamint kijelölt fuvarozónak (szerződéses alvállalkozónak) átadni.

A fentiekben meghatározott eseteken kívül a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban meghatározott alapelvek tiszteletben tartásával.

3., Adatok fizikai tárolása

Az adatok kezelése és feldolgozása, valamint az adatok biztonsági mentése Magyarország területén történik, az Adatfeldolgozó tulajdonában álló szervereken. A kiszállítási szolgáltatás keretében a fuvarozók által megvalósított adatkezelésre nézve a fuvarozók adatvédelmi előírásai irányadóak.

Az adattovábbítás során az Adatkezelő a Személyes adatok biztonságát a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokkal biztosítja. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljes körű felelősség terheli.

4., Tárolási idő

Az Adatkezelő az Érintett adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkori hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban rögzített ideig jogosult tárolni.

VIII. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése, vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, pl. az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.

Az Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja:

a., a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását

b., az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek által, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását.

c., annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják.

d., annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe

e., a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f., azt, hogy automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 1. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

a., Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is.

b., Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte,célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.)

c., helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését.

d., törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az Érintett kérheti az adatok törlését ha:

- az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték

- az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre

- az adatkezelés jogellenes

- jogi kötelezettség előírja a törlést

- az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban kerül sor

e., Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat: ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább.

f., Adatkezelés korlátozáshoz való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatok korlátozása.

g., Adathordozhatósághoz való jog: automatikusan adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel, olvasható formátumban és az adatot tetszés szerint továbbíthatja.

h., Visszavonás joga: az Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett, az info@tillpapir.hu e-mail címen, valamint az Adatkezelő 5000 Szolnok, Abonyi út 63. szám alatti postacímére küldött levélben tudja benyújtani. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy hatályos jogszabályi előírások értelmében, adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fent megadott elérhetőségeken, megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Az Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címről, vagy a regisztrált webes felületről beérkező megkereséseket az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartalmáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül- kivételes esetekben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben- elintézni, vagy azt (indoklással ellátva) elutasítja.

Az Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan, vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (info@tillpapir.hu e-mail címen, vagy az 5000 Szolnok, Abonyi út 63. szám alatti postacímére küldött levélben).

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el.

A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Kelt: Szolnok, 2018. május 18.